Izjava o politiki Erasmus

Glavna vloga IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana je, da ponudi delodajalcem mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste z znanjem in veščinami na področjih sodobnega mednarodnega poslovanja, tujih jezikov, trajnostnega razvoja in korporativne družbene odgovornosti. IBS programi Mednarodnega poslovanja izobražujejo diplomante, ki želijo najti zaposlitev v mednarodnem okolju in prispevati k evropskemu in globalnemu sodelovanju. IBS podpira evropsko modernizacijo in mednarodno povezovanje na področju visokošolskega izobraževanja. Ta program je del strategije IBS za modernizacijo in mednarodno povezovanje. Strategija IBS priznava ključen doprinos izmenjave osebja in študentov ter udeležbe v evropskih in mednarodnih projektih, h kvaliteti njenih visokošolskih izobraževalnih programov in študentskih izkušenj.

IBS se zavezuje, da bo prispevala k programu Evropske Unije za mednarodno povezovanje v visokošolskem izobraževanju s pomočjo naslednjih 5 prednostnih ciljev:
1) povečanje nivoja znanja, da zagotovi diplomante in osebje v skladu z evropskimi potrebami,
2) izboljšanje kvalitete in pomembnosti visokošolskega izobraževanja,
3) izboljšanje kvalitete s pomočjo mobilnosti in čezmejnega sodelovanja,
4) povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav in poslovanja za odličnost  in regionalni razvoj, in
5) izboljšanje upravljanja in investicij.
 
IBS bo te cilje dosegala na naslednje načine: 1) izmenjave študentov in osebja, skupne magistrske naloge v Evropi in iz tretjih držav 2) strateška partnerstva, zaveze znanju, gradnje kapacitet s sosednjimi državami in s tretjimi državami 3) preko mrež in ukrepov podporne politike. Mednarodna mobilnost in sodelovanje sta glavna elementa politike zavoda. IBS razvija široko sodelovanje s partnerji v in izven EU v okviru jasne strategije mednarodnega povezovanja, pospešuje in podpira študentsko mobilnost in mobilnost osebja (vključno s slabše zastopanimi skupinami, in še naprej razvija ne-diskriminacijsko politiko), oblikuje jasno politiko razvoja integriranih, mednarodnih učnih aktivnosti (skupni predmeti, moduli, učni načrti, joint degrees), priznava pomembnost in skrbi za prepoznavnost uspehov, ki so jih dosegli člani osebja, vključeni v individualno mobilnost ali v projekte s strateškimi partnerji, in upošteva sprotne rezultate mednarodnega spremljanja evropskih in mednarodnih aktivnosti, in tako razvija mednarodno delovanje.

IBS se zavezuje, da bo v polnosti spoštovala načela nediskriminacije, ki so določena v Programu in bo zagotovila enak dostop in priložnosti mobilnim udeležencem iz različnih družbenih okolij. Izbiro mobilnega osebja in študentov ter odobritev subvencij organiziramo pravično, jasno, skladno in dokumentirano.  IBS sledi ukrepom, po katerih je vsak posameznik ali skupina obravnavana enako. IBS zagotavlja, da ne izvaja diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega izvora, genetskih lastnosti, jezika, religije ali prepričanja, političnega ali drugačnega mnenja, članstva v narodni manjšini, lastnine, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmeritve. IBS zagotavlja polno priznanje za zadovoljivo opravljene aktivnosti študijske mobilnosti ter za praktično usposabljanje s pomočjo kreditnih točk. Zagotavlja tudi vključitev zadovoljivo opravljenih aktivnosti v končno poročilo o študentovih dosežkih (Dodatek k diplomi). IBS od mobilnih študentov ne zahteva plačila za poučevanje, vpis, izpite ali za dostop do knjižnice in ostalih ugodnosti, ki so na voljo domačim študentom.