Omejitev vpisa

V primeru večjega vpisa od razpisanih vpisnih mest se sprejme sklep o omejitvi vpisa. Kandidati so izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni oziroma poklicni maturi ali zaključnem izpitu (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40% točk).
 
PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

Vpisni pogoji za vpis v 2. letnik

V 2. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;
 • študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti še diferencialne izpite.


Vpisni pogoji za vpis v 3. letnik

V 3. letnik študijskega programa Mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih študijskih področij (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje;

 

 • študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Imeti morajo vsaj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu;
 • diplomanti višjih šol nesorodnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 1. 1. 1994, morajo do zaključka študija opraviti diferencialne izpite.

Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.

PREHODI ZNOTRAJ PROGRAMOV 2. STOPNJE

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov 2. stopnje skladno z veljavno zakonodajo.

Neposredno v 2. letnik se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju ekonomskih in poslovnih ved, menedžmenta ter prava v:

 • štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004) ali
 • specialističnem študijskem programu.

Neposredno v 2. letnik se lahko vpiše tudi, kdor je diplomiral na drugem strokovnem področju v :

 • štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004) ali
 • specialističnem študijskem programu.

Kandidat mora kot premostitev opraviti predmete:

 • Mednarodno poslovanje
 • Poslovna ekonomika

Neposredno v 2. letnik se lahko vpiše tudi študent drugostopenjskega študijskega programa s področja ekonomskih in poslovnih ved, menedžmenta ter prava, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (45 KT ali več). Pristojna komisija IBS kandidatu določi študijske obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje na podlagi predmetov, ki jih je študent opravljal v predhodno vpisanem programu.

Kandidat izpolni spletno prijavo in odda vlogo za vpis v višji letnik v referat šole ter priloži potrdilo o opravljenih izpitih ter kratek opis vsebine predmeta (ter obveznosti, literature, kompetenc), ki mora biti potrjen s strani fakultete.

Natančnejše informacije dobijo kandidati na šoli.